برچسب:
تجهیزات تالار بهروز سمیعی

جایگاه عروس با صندلی مبله و میز کوئین - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

جایگاه عروس و داماد مدل بک گراند لمسه با صندلی مبله و میز کوئین می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

جایگاه عروس و داماد مدل بک گراند لمسه با باکس و گل می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

جایگاه عروس با صندلی مبله و میز - 5.0 out of 5 based on 1 vote

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره

جایگاه عروس و داماد مدل صندلی مبله پشت بلند و میز می باشد.

تجهیزات تالار بهروز سمیعی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره

جایگاه عروس و داماد مدل لمسه با روکش چرم و فریم فلزی می باشد.

صفحه 1 از 10

مشاوره خرید کلیه لوازم و تجهیزات تالاری

87 34 321 0912